K

Wstecz

Mentoring

Mentoring może być uzupełnieniem coachingu lub oddzielną usługą.

O ile formuła coachingu zasadza się na partnerstwie, o tyle istotą mentoringu jest relacja mistrz – uczeń. Zatem od mentora klient może oczekiwać nie tylko konstruktywnej dyskusji, współpracy w wypracowywaniu decyzji i metod działania, ale także dzielenia się własnym doświadczeniem i wiedzą.

W obydwu przypadkach coach lub mentor towarzyszy klientowi w znajdowaniu najlepszych dla niego (dla jego firmy) praktycznych zastosowań i metod pracy.

Mentoring może występować w 2 odmianach:

Mentoring zewnętrzny
prowadzony przez Mentora Instytutu Mukoid

To usługa dedykowana określonemu pracownikowi firmy – najczęściej z kategorii ‘Młodych Talentów’ (High Potentials) lub osób przeznaczonych do awansu pionowego lub poziomego.

Odbywa się ona w formie współpracy Mentora z Mentee, a jej efektem będzie jak najlepsze przygotowanie Mentee do jego docelowej roli, przy uwzględnieniu i doskonaleniu jego wewnętrznego potencjału i indywidualnych predyspozycji.

Obok metod zaczerpniętych z coachingu, Mentor posługuje się technikami szkoleniowymi i doradczymi. Ponieważ istotnym elementem mentoringu jest dzielenie się własnym doświadczeniem, Mentor Instytutu Mukoid posiadać będzie adekwatną praktykę biznesową (w zależności od potrzeb mentee – np. w zakresie przywództwa, sprzedaży, organizacji czy przedsiębiorczości).

Skuteczny proces mentoringu obejmuje co najmniej kilka miesięcy, w czasie których okresowo weryfikowane są jego postępy i osiągnięcia.

Efekty mentoringu powinny być widoczne i mierzalne nie tylko dla samego mentee, ale także dla jego otoczenia biznesowego (przełożonych, współpracowników, interesariuszy).

Mentoring wewnętrzny
prowadzony przez przeszkolonego pracownika firmy

Wsparcie Instytutu Mukoid polega tutaj głównie na:

  • rekrutacji mentorów wewnętrznych lub weryfikacji ich predyspozycji i motywacji do pełnienia roli mentora
  • przeszkoleniu osób, które mają stać się mentorami wewnętrznymi
  • wspieraniu ich pracy w formie tzw. superwizji, np. pomoc przy rozwiązywaniu dylematów lub w zakresie metod pracy czy komunikacji z mentee
  • doradztwie podczas doboru odpowiedniego Mentora dla konkretnego Mentee
  • dostarczeniu propozycji rozwiązań w przypadku zakłóceń w relacji Mentor – Mentee
  • komunikacji zasad i celów programów monitoringowych w organizacji

Odbiorcami mentoringu wewnętrznego najczęściej bywają nowozatrudnieni pracownicy lub osoby, którym powierzony zostaje odmienny od dotychczasowego obszar działalności lub oczekuje się od nich uzupełnienia pewnych kompetencji, które są już w posiadaniu Mentora wewnętrznego.

Jesteś zainteresowany mentoringiem? Umów się na niezobowiązującą rozmowę.