Najczęściej stosowane rodzaje coachingu

  • Coaching menadżerski – aby wspierać managerów w rozwoju określonych kompetencji (np., skuteczna komunikacja, delegowanie, przywództwo, umiejętności relacyjne) lub w stających przed nimi wyzwaniach (np. promocja, relokacja, zmiana organizacyjna)
  • Coaching kadry zarządzającej (executive coaching) – aby zapewnić profesjonalny komfort funkcjonowania osób na najwyższych stanowiskach, zamortyzować efekt „samotności na szczycie”, aby zagwarantować psychologiczny „piorunochron” stresu i wyzwań zarządzania dużymi strukturami i budżetami
  • Coaching zespołów (team coaching) – aby ułatwić budowanie i podnieść efektywność funkcjonowania nowo powoływanych lub już działających zespołów. Wsparcie na poziomie zarządzania celami, konfliktem, przywództwem i wydajnością pracy.
  • Coaching adaptacyjny – w okresach zachodzących lub planowanych zmian organizacyjnych, restrukturyzacji, przekształceń kapitałowych, zmiany formy własności, zmiany akcjonariatu (fuzji, przejęcia), zmiany modelu funkcjonowania, zmiany polityki kadrowej, także – zmiany lub objęcia nowego stanowiska.
  • Coaching rozwojowy – jako narzędzie zarządzania talentami (High Potentials), metoda wprowadzania nowych managerów, przygotowanie do awansu, element systemu identyfikacji następstw i ścieżek kariery. Ten rodzaj coachingu często bywa łączony z mentoringiem
  • Coaching końca kariery – aby ułatwić odejście (najczęściej – przejście na emeryturę) swoim wieloletnim współpracownikom, pomóc im znaleźć najlepsze sposoby zagospodarowania swojego potencjału – niejednokrotnie z korzyścią dla firmy
  • Coaching strategiczny – aby wesprzeć osoby odpowiedzialne za rozwój firmy w podjęciu w pełni wyważonych, optymalnych decyzji inwestycyjnych lub dezinwestycyjnych
  • Coaching kultury organizacyjnej – w trosce o nadrzędne wartości firmy, sformułowanie oraz implementację misji i wizji, wzmocnienie pozytywnego brandingu wewnętrznego.
  • Coaching jako benefit pracowniczy – to niebanalna forma motywacji pozafinansowej. Zamiast nie zawsze dobrze dobranych bonusów, jako wyraz docenienia pracownika przez organizację, otrzymuje on do swobodnego wykorzystania własny proces coachingowy.