Szkolenie Internal Business Coach

Jeżeli chcesz zapewnić swojej organizacji przewagę konkurencyjną, zapoznaj się z nową wysoce skuteczną metodą zarządzania ludźmi. Wyniki badań przeprowadzonych przez Human Capital Institute (HCI) oraz International Coach Federation (ICF) dowodzą, jak potężnym narzędziem jest coaching, czyli partnerska współpraca w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału (wg definicji International Coach Federation).

Niektóre misje coachingowe – szczególnie te skierowane do osób i zespołów zarządzających (Zarząd, C-suite, Top management etc.) – należy powierzyć wyspecjalizowanym coachom zewnętrznym (Master Coach, Executive Coach). Jednak codzienną pracę coachingową z zespołami i managerami średniego szczebla, liniowymi oraz specjalistami świetnie zrealizują coachowie wewnętrzni Twojej organizacji. Pod warunkiem, że zapewnisz im przedtem wartościowe szkolenie

Szkolenie Internal Business Coach skierowane jest:
– do organizacji, którym zależy na świadomym rozwoju i docenianiu pracowników
– do nowoczesnych firm, które chcą inwestować w potencjał ludzi
– do pracowników działu HR oraz menadżerów
– do osób dojrzałych, empatycznych, spójnych wewnętrznie

Jaka jest rola coachów wewnętrznych w organizacji
Coach wewnętrzny wspiera organizację, znając „od środka” jej funkcjonowanie, kulturę i tworzących ją ludzi. Budzi zaufanie ze względu na swoje kompetencje osobiste i etykę oraz posiada profesjonalne przygotowanie do pełnienia swojej roli. Rola ta łączy funkcje moderatora, facylitatora, czasami mediatora pomiędzy przełożonymi a zespołem czy też pomiędzy skonfliktowanymi zespołami lub rywalizującymi jednostkami. Coach wewnętrzny to także swoisty 21.-wieczny mąż (lub niewiasta) zaufania. Twoi pracownicy mogą korzystać z jego pomocy w rozmaitych sytuacjach, a Ty zyskujesz oparty na faktach wizerunek Przyjaznego Pracodawcy.

Co zyskuje organizacja szkoląc własnych coachów wewnętrznych:

 • profesjonalistów, którzy będą wspierać zatrudnione w niej osoby i zespoły w organizacji w każdym obszarze wyzwań – a w szczególności tych, które mają wpływ na realizację celów firmy;
 • oszczędność czasu i kosztów, jakie firma ponosi doraźnie selekcjonując i opłacając coachów zewnętrznych;
 • ważny krok w kierunku podniesienia swojego Employer branding (marki własnej jako pracodawcy) i firmy przyjaznej pracownikom;
 • zadowolonych pracowników oraz poprawę komunikacji (rutynowo obserwowanym skutkiem jest wzrost retencji pracowników oraz ich integracji z firmą);
 • podniesienie produktywności pracy indywidualnej i zespołowej zwłaszcza w obszarach związanych z kreatywnością i odpowiedzialnością;
 • wzrost kompetencji liderskich tam, gdzie tego oczekujemy;
 • doskonalenie strategii zarządzania przedsiębiorstwem na poziomie managementu;
 • możliwość wpływu na zmiany i rozwój organizacji z różnych poziomu pracowniczych;

Efekty szkolenia Internal Business Coach
Celem szkolenie jest efektywne wyposażenie uczestnika w praktyczne umiejętności, postawy, techniki oraz narzędzia jakimi powinien dysponować coach wewnętrzny w nowoczesnej organizacji biznesowej. W efekcie szkolenia jego uczestnicy są w stanie samodzielnie, profesjonalnie i etycznie inicjować oraz prowadzić rożnego rodzaju interwencje coachingowe planowane oraz ad hoc w stosunku do zespołów i osób zatrudnionych w firmie (za wyjątkiem osób i zespołów z najwyższych szczebli hierarchii organizacyjnej) . Szkolenie zawsze stara się uwzględniać specyficzne potrzeby uczestników pod warunkiem, że są związane z tematyką szkolenia.

Zawartość szkolenia Internal Business Coach obejmuje 4 fundamentalne obszary pracy coacha wewnętrznego:

 1. Kompetencje komunikacyjne (m.in.: kontraktowanie, skuteczny przekaz informacji, wielopoziomowy odbiór komunikatów, informacja zwrotna, negocjacja i uzgadnianie)
 2. Specyfika i techniki pracy z zespołami (m.in.: dynamika zespołu, narzędzia team coachingu, facylitacja, action learning, praca z trudnymi relacjami i konfliktem, rodzaje przywództwa)
 3. Mechanizmy psychologii społecznej w organizacji (m.in.: wpływ społeczny, mechanizmy podejmowania decyzji, analiza transakcyjna, elementy psychologii pozytywnej i wellbeing)
 4. Zarządzanie procesami (m.in.: zmianą, odpowiedzialnością, inicjowanie działań, utrzymanie motywacji, wspieranie konsekwencji i zaangażowania, elementy zarządzania projektami)

Sposób realizacji szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w sposób maksymalnie praktyczny z wykorzystaniem metod warsztatowych (learning in the site, real role play, genuine case study, action learnin, brainstorming, facylitacja, mikro-wykład) oraz coachingowych (mentorskie i własne sesje demo, peer coaching, superwizja). W efekcie uczestnicy nie tylko nabywają, ale i testują właściwe kompetencje i narzędzia, doświadczając przy tym realnych dynamik pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej. 

Czas trwania

Ramowy program szkolenia obejmuje 6 dwudniowych sesji szkoleniowych, jednak może zostać elastycznie dostosowany do potrzeb i możliwości Zamawiającego.